PLA D'ACTUACIÓ CURS 2021/22

NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

No és el mateix aprendre en una llengua, que aprendre una llengua!". És la vivència d'experiències diàries i significatives per a l'alumne en un entorn d'aprenentatge on la llengua vehicular és l'anglès.  

AMBIENT FAMILIAR

Volem que els nens/es se sentin feliços creant espais de diàleg i combinem les funcions educatives i afectives, per generar el millor ambient, per a desenvolupar les bones relacions dels nostres alumnes. Tot això està inclòs en el nostre Pla de convivència.

Aquest Pla de convivència vetlla per les bones relacions entre la comunitat educativa.

TRACTE INDIVIDUALITZAT

Un servei d'acompanyament pròxim amb la família i amb els alumnes. L’objectiu d’aquest servei és fomentar el treball autònom i donar eines i estratègies pedagògiques, per millorar el treball al centre.

Seguim un programa personal de l’alumne durant el curs, on els mestres, fan un seguiment de l’evolució i els reptes dels seus alumnes. (PPA)

EDUCACIÓ EMOCIONAL COM A FILOSOFÍA DE CENTRE

A través de les activitats diàries d’educació emocional els nostres alumnes arriben a ser emocionalment competents. Aprenen a conèixer les pròpies emocions, a gestionar-les i a establir bones relacions amb els altres.