^Tornar a dalt
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Serveis Pedagògics

 

Des de P-3 fem un estudi logopedic on avaluem a cada nen/a individualment. Fem una exploració de la cavitat bucal (paladar, llengua, llavis, mandíbula, dentició, ...). També mirem la respiració, la discriminació auditiva, l’expressió i fluencia verbal i la parla expressiva. Si algun nen/a a P-4 continua tenint alguna dificultat a la seva expressió o fonetica se li fa un tractament logopedic a l’escola amb grups reduits (6 nens aproximadament). Si a P-5 encara no s’ha reeducat la dificultat i depenent del cas aconsellem un reforç individual fora de l’escola a un logopeda.

Les sessions que fem a l’escola consta de les següents parts:

1. Fem un tractament indirecte: On fem exercicis amb la llengua, llavis, respiració, etc... i cada nen/a s’emporta a casa la llibreta per anar fent durant la setmana. És necessaria la col·laboració dels pares.

2. Tractament directe: Fem un treball dels sons que els nens tenen dificultats per articular per exemple: la “s”, la “r”, etc... Expliquem primer el punt d’articulació a la boca, on han de col·locar la llengua per que soni adequadament. I després fem un joc on treballa aquest so (Ex.: fonodil, memori, etc...).

3. Fem conversa ( espontania, a través de contes, etc...).L’estudi logopedic és al 1r. trimestre i s’elabora un informe que se li lliura als pares abans del Nadal.

2. TEST D’APTITUDS
2.1. CLASSE DE P-3: A P-3 l’exploració que fem és la següent:

A. EXPLORACIÓ
Al primer trimestre vam fer una exploració individual dels nens/es dels següents aspectes:

1. CAVITAT BUCAL:
- Paladar: Hem observat si hi ha alguna alteració com per exemple tenir el paladar estret i molt elevat, si hi ha divisió i també la mida, que tot aixo podria afectar a la parla. cara

- Llengua: Hem explorat la mida de la llengua (si és petita o gran), si té frenet lingual i també la seva motricitat mitjançant uns exercicis praxis (treure i ficar la llengua, moure-la cap els costats, etc...)

- Llavis: Hem observat si hi ha algun nen/a amb els llavis fisurats o leporino, amb frenillo labial i també la motricitat del llavis realitzant uns exercicis específics com fer morrets a la dreta i a l’esquerra, amagar el llavi superior, etc...

- Mandíbula: Si és correcte l’oclusió dentaria, és a dir, si a l'obrir i tancar la boca ho realitza adequadament.

- Dentició: Si té separació de les peces dentals o si té caries dentals de grau afectació.

2. RESPIRACIÓ: La respiració és molt important perque proporciona l’emissió de la veu i l’articulació de la parla. És necessari saber si existeixen dificultats, mal habits o falta de control en el procés respiratori que puguin influir negativament a l’expressió del llenguatge. Per avaluar la respiració hem observat com inspira i expira pel nas, per la boca, si apaga una espelma, ...

3. DISCRIMINACIÓ AUDITIVA: Per explorar la discriminació auditiva hem seguit unes pautes que ens han recomanat el centre “CREDAV” (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius). Es tracta de dues proves senzilles: la primera s’han de repetir unes paraules a una distancia determinada i la segona han de discriminar dues paraules molt semblants (Ex.: bota-gota).

4. EXPRESSIÓ I FLUENCIA VERBAL: A través d’una conversa hem explorat els components: morfosintactics (estructura de les frases, tipus d’oracions,...) i semantics (lexics, vocabulari,m definició de paraules, ...). Després han d’identificar uns objectes senzills (casa, arbre, ...) i definir unes paraules. I per últim enumerar tots els noms que sapiga dins d’una categoria: aliments i animals. Amb aquesta prova podem avaluar l’aptitut del nen per expressar-se verbalment així com la seva maduració dels seus conceptes verbals.

5. PARLA EXPRESSIVA: A través d’un registre de fonetica i ecolalica (repetir paraules) hem pogut veure si el nen/a presenta alguna alteració i alguna dislalia (defecte en l’articulació dels sons fent substitucions de sons, omissions, etc...), respectant aixo si, la seva edat madurativa.


Per avaluar les aptituds dels vostres fills/es hem observat les següents categories:

6. CAPACITAT DE RAONAMENT: A través d’uns trencaclosques hem pogut avaluar la capacitat de raonament mitjançant la manipulació.
listo
7. CALCUL: Li demanem al nen/a que faci un calcul senzill com per exemple: quantes orelles tens? i hem pogut avaluar la seva facilitat pels números i la seva comprensió de termes quantitatius.

8. MEMORIA VERBAL: Han de repetir una serie de paraules. Ex.: joguina, cadira, llum.

9. MOTRICITAT: Hem avaluat la coordinació del nen en l’execució de diferents activitats motores com: caminar marxa enrere, caminar de puntetes, caminar línia recta, etc... També hem observat la lateralitat de la ma i de l’ull.

10 DIBUIX DE LA FIGURA HUMANA: A través del dibuix d’un nen/a hem pogut avaluar el seu procés mental general del nen/a i també la seva maduració.

Després es recull la informació en un informe que se li lliura als pares abans de Nadal amb unes pautes generals per treballar a casa i per millorar els aspectes que calguin, seguidament durant el 2n. trimestre la logopeda s’entrevistara amb els pares per explicar l’informe i aclarir dubtes.

2.2. CLASSE DE P-4 i P-5.

A P-4 i P-5 passem la prova AEI (Aptituds en Educació Infantil. Preescolar 2).

L’objectiu d’aquesta és fer un diagnostic del grau d’eficacia que el nen/a podra afrontar els primers aprenentatges escolars.

Els resultats ens donaran un perfil de les seves aptituds cosa que permetra planificar un treball que l’ajudi a superar els aspectes que presentin dificultats abans d’iniciar l’educació primaria.

Les variables avaluades per la prova són: coneixements dels conceptes basics de tipus verbal, quantitatiu i espacial, aptitut perceptiva i memoria. Totes tenen una gran importancia per aconseguir un bon aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

La prova té les següents arees:

1. VERBAL:
A partir de representacions grafiques avalua l’aptitud per reconeixer objectes (les seves qualitats i utilitats), accions i capacitat per realitzar ordres rebudes verbalment.

2. QUANTITATIU:
Avalua la capacitat per classificar objectes segons la seva mida, forma, etc. Nocions de quantitat, molts, pocs,... i nocions temporals.3. ORIENTACIÓ ESPACIAL: Avalua la capacitat per associar una serie de figures iguals col·locades en diferents posicions, donant un model de referencia. Important per l’adquisició de la lectura. 4. MEMORIA AUDITIVA: Avalua la capacitat per evocar objectes presentats de forma verbal que el nen/a haura de reconeixer en una representació grafica.5. COORDINACIÓ VISIO-MANUAL: Avalua la motricitat fina o capacitat del nen/a per reproduir quelcom que percep visualment. Aquesta prova s’avalua a partir de tres activitats: - Una copia de figures simples- Una copia de figures formades per cercles- I seguir camins.

3. ORIENTACIONS ALS PARES:
Les mestres ens informen dels pares que tenen algun dubte, que no saben que fer amb algun comportament del seu fill/a i nosaltres intentem donar unes pautes i unes estrategies per millorar aquest comportament.

4. XERRADES INFORMATIVES:
Consisteix en xerrades pels pares sobre temes que els amoinen i donar pautes i possibles solucions. L’objectiu és ajudar i col·laborar en l’educació del seu fill/a (procés d’elaboració pel proxim curs). Aquestes xerrades les impartira la psicopedagoga del Centre.

Llar d'Infants Sant Josep

Llar d'infants El Trenet

Escola d'Idiomes

 
 

PIPE

 
 

Trinity College London

 
Copyright 2013  Escola Sant Josep de Calassanç